Om stiftelsen

Ändamål med stiftelsen

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning och utveckling inom området for transplantation av organ i den mänskliga kroppen och de sjukdomsgrupper där transplantation ingår som en behandlingsmodalitet. Likaså att främja vetenskaplig forskning och utveckling inom området för cancer i lever, gallblåsa och gallvägar, där kirurgisk eller regional behandling kan bli aktuell.

Ändamålet ska tillgodoses främst genom att lämna bidrag till svenska och internationella vetenskapliga studier och forskningsproiekt.

Stiftelsen har också till uppgift att främja utbildning och kunskapsutbyte inom ovan nämnda områden.

Styrelsen

På bilden ser ni från vänster  Paul, Lars, Per, Ingrid och Styrbjörn.

Helena Taflin

Helena är ny i styrelsen och intervju med Helena kommer inom kort.

Styrbjörn Friman

Professor em. och aktiv inom lever- och njurtransplantation under 30 års tid. Över 180 publicerade vetenskapliga artiklar. Forskning om långtidskomplikationer efter organtransplantation.

Per Lindner

Ordförande i Transplantationsstiftelsen. Verksamhetschef för Transplantationscentrum. Pågående forskning om läkemedel för att minska risken för avstötning och om behandling av levermetastaser.

Peter Forsmark

Projektledare med mångårig erfarenhet av styrelsearbete.

Anna Brantmark

Specialistsjuksköterska inom medicin och jobbar på transplantationsmottagningen. Doktorand och forskar, utifrån patientens perspektiv, om livet efter lever- och/eller tarmtransplantation.

Paul Frankenius

Grundare till stiftelsen.
Njurtransplanterad två gånger.
Har levt flera år med dialysbehandling.

Våra stadgar

Stadgar för Stiftelsen för transplantations- och cancerforskning

§1

Stiftelsens namn skall vara Stiftelsen for transplantations- och cancerforskning.

§2

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att:

1. främja vetenskaplig forskning och utveckling inom området for transplantation av organ i den mänskliga kroppen och de sjukdomsgrupper där transplantation ingår som en behandlingsmodalitet. Likaså att främja vetenskaplig forskning och utveckling inom området för cancer i lever, gallblåsa och gallvägar, där kirurgisk eller regional behandling kan bli aktuell. Ändamålet ska tillgodoses främst genom att lämna bidrag till svenska och internationella vetenskapliga studier och forskningsproiekt.

2. främja utbildning och kunskapsutbyte inom områden angivna under punkt 1.

§3

Verksamheten ska utgå från eller ha stark anknytning till Sahlgrenska Universitetssjukhuset eller till Göteborg universitet.

§4

Stiftelsens angelägenheter skall handhas av en styrelse, som har sitt säte i Göteborg. Styrelsen skall bestå av 3-6 ledamöter, varav minst två är utsedda med hänsyn till genomförd tjänstgöring inom transplantation respektive cancerbehandling. Av dessa två ska minst en vara i aktiv klinisk tjänst.

Beslut om förändringar av ledamöter i styrelsen fattas av styrelsen.
För giltigt styrelsebeslut erfordras att dels mer än hälften av styrelseledamöterna är närvarande, dels en majoritet av närvarande ledamöter röstar för beslutet. Vid lika röstetal gäller den mening som erhåller ordförandens röst.

§5

Styrelsen har att förvalta stiftelsens tillgångar. Över förvaltningen skall föras särskilda räkenskaper, vilka skall avslutas per kalenderår. Räkenskaperna skall granskas av revisor som styrelsen utser.

§6

Av avkastningen skall minst 80 % delas ut i form av bidrag till en eller flera mottagare. Med avkastning avses stiftelsens redovisade nettovinst, d.v.s inklusive realisationsvinster.

Stiftelsen kan även dela ut det tillskjutna fondkapitalet. Denna utdelning får årligen maximalt uppgå till 10 % av det tillskjutna fondkapitalet.

§7

Stiftelsens styrelse skall ha till uppgift att vid protokollförda sammanträden utse bidragstagare.

§8

Styrelsen får utan tillstånd av myndighet ändra, upphäva eller åsidosätta vad som sägs i § 3 om anknytningen till Sahlgrenska Universitetssjukhuset eller Göteborgs universitet samt § 4 om stiftelsens säte och styrelsens sammansättning.