Om transplantation

Vad innebär transplantation?

Transplantation innebär att en persons skadade eller sviktande organ ersätts med ett fungerande organ från en donator. En levande eller avliden person kan vara donator. Man kan även transplantera vävnad eller exempelvis benmärg. Då kan transplantatet tas från personen själv eller från en givare.

Det förekommer också att man tar vävnad från ett djur, så kallad xenotransplantation. Organtransplantation är ett livräddande ingrepp när alla andra behandlingsmöjligheter är uttömda.

Vilka organ kan transplanteras?

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är idag det enda sjukhuset i Skandinavien med ett komplett transplantationsprogram för samtliga organtransplantationer för barn och vuxna.

Vid sjukhusets Transplantationscentrum utförs transplantationer av njure, lever, hjärta, lunga, bukspottskörtel och tarm. Även flerorgantransplantationer genomförs. En forskningsverksamhet med transplantation av livmoder pågår också.

Transplantationsverksamheten idag

Omfattande forskning inom området transplantation bedrivs i Göteborg i samarbete mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin.

Njurar

En patient kan få en ny njure transplanterad från en levande eller avliden donator. Levande donator och mottagare behöver inte ha samma blodgrupp. Tidigare var det nödvändigt att blodgrupperna passade ihop men idag finns möjlighet att med speciell behandling ta bort blodgruppsantikroppar mot donatorn. Ofta är det en nära anhörig som donerar en njure till patienten. Donatorn måste ställa upp frivilligt, vara fullt frisk och informerad om riskerna. Om ingen levande donator finns får man stå på väntelista för en njure från en avliden donator. Då får patienten en njure från en avliden donator med samma blodgrupp.

Lever

De vanligaste orsakerna till att levern slutat fungera är kroniska leversjukdomar som leder till skrumplever, ämnesomsättningssjukdomar och akut leversvikt. Oftast får en patient med sjuk lever en ny från en avliden donator. Men Sahlgrenska Universitetssjukhuset kan också ta en del av en lever från en levande donator och transplantera till en patient, ofta ett barn.

Levertransplantationer utförs i Göteborg och Stockholm. Varje år genomförs 80-90 levertransplantationer i Göteborg. 2013 genomfördes totalt 161 transplantationer i landet.

Hjärta

I dag genomförs alla hjärttransplantationer i Sverige antingen i Göteborg eller Lund som har rikssjukvårdsuppdrag. Varje år utförs cirka 30 hjärttransplantationer vid Transplantationscentrum. Sahlgrenska genomför även enstaka hjärt- lungtransplantationer.

Lungor

De vanligaste sjukdomarna som leder till att en patient behöver lungtransplanteras är KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom), alfa-1 antitrypsinbrist och cystisk fibros. Lungor för transplantation kommer alltid från en avliden donator. Det är få patienter som kan få lungtransplantation på grund av brist på organ. Lungtransplantationer görs i Göteborg och Lund. 2013 fick 42 personer en ny lunga i Göteborg och 14 i Lund.

Bukspottskörtel

Bukspottskörtel transplanteras nästan alltid tillsammans med en njure. Patienten får behålla sin egen bukspottskörtel och den nya placeras som ett extra organ i buken. Det är patienter med diabetes och njursvikt som kan behöva både en ny njure och en bukspottspottskörtel transplanterad. Eftersom bukspottskörteln producerar insulin kan patienten bli från både diabetes och njursvikt med denna behandling. 2013 transplanterades 12 patienter vid Sahlgrenska. I övrigt genomförs transplantationer i Stockholm och Uppsala.

Tarm

Transplantationscentrum på Sahlgrenska är den enda enhet i Skandinavien som har ett program för att ta hand om patienter med tarmsvikt och kan erbjuda tarm- och flerorganstransplantation. Tarmsvikt betyder att tunntarmen inte klarar av att ta upp näring och vätska ur maten. Patienten måste få näring via dropp direkt i blodet. Det kan leda till livshotande följdsjukdomar och en ny tarm kan vara enda lösningen för patienten. Tarmen är ett känsligt organ att transplantera och tillgången på organ mycket begränsad.

Patienter med tarmsvikt kan ha sjukdomar som påverkar andra bukorgan. Då kan det bli nödvändigt med flerorganstransplantation. Då får patienten både ny tunntarm, magsäck, tolvfingertarm, lever och bukspottskörtel. De senaste tio åren har över 20 patienter transplanterats med tarm- eller flerorganstransplantation i Göteborg.

Livmoder

I ett unikt forskningsprojekt i Göteborg har nio kvinnor blivit transplanterade med en ny livmoder. Organet har donerats av en nära anhörig till kvinnor som inte kunnat få barn för att de sedan födseln eller på grund av sjukdom saknar livmoder. I nästa skede av forskningen ska kvinnorna genomgå IVF-behandling för att försöka bli gravida.

Komplikationer

Ett av de största problemen med transplantationer är att kroppens immunförsvar stöter bort det främmande organet. Kirurgiska komplikationer och infektioner är också vanliga.

Avstötningsreaktionerna minimeras genom att man väljer donatorer som stämmer överens med mottagaren så väl som möjligt. Efter transplantation krävs normalt livslång behandling med immunsänkande läkemedel som ska förhindra avstötningsreaktioner.

Historik

Transplantation av organ har pågått i Sverige sedan i mitten av 1960-talet. Den första njurtransplantationen utfördes 1964 i Stockholm. Sahlgrenska sjukhuset genomförde den första njurtransplantationen i Sverige 1965 och har sedan dess varit nationellt ledande inom transplantationsområdet.

I juni 1984 genomfördes den första hjärttransplantationen i Sverige vid Sahlgrenska sjukhuset. Sedan dess har över 500 patienter fått nya hjärtan i Göteborg.